Skip to main content

De Pijl Wormerveer

Na jarenlange leegstand en onderzoek van verschillende uitwerkingen hebben we een plan gemaakt voor het oude fabrieksgebouw De Pijl. Het huidige gebouw moet vanwege de slechte constructieve staat afgebroken worden. Het idee is om op deze plek een nieuw woongebouw te realiseren met circa 55 appartementen en 1 atelierwoning in lijn met de oorspronkelijke fabriek.

Wij vinden het belangrijk de herontwikkeling met aandacht voor de omgeving uit te voeren. Via deze website houden wij u op de hoogte. De website wordt de komende tijd verder uitgebreid.

Proces

De ontwerpfase is gestart met het uitwerken van een voorlopig ontwerp. Er is een omgevingsvergunning nodig. Eind dit jaar wordt die aangevraagd. De verkoop start ook eind dit jaar. De sloop wordt verder voorbereid en kan plaatsvinden na een sloopmelding. Hier worden omwonenden vooraf uiteraard over geïnformeerd. (Planning onder voorbehoud)

Buurtbijeenkomst

Op maandag 8 juli organiseerden wij een inloopbijeenkomst over de herontwikkeling van De Pijl. Na een korte presentatie konden aanwezigen op verschillende panelen meer informatie vinden over het plan en de planning en vragen stellen aan de ontwikkelaar, architect en de gemeente. Ook konden zij via post-its en op een formulier hun reactie geven op het plan. Hiervan maken wij een verslag. Dit plaatsen wij op de website.

Afbeeldingen: copyright SeARCH

Planning

Op 8 juli organiseerden wij een buurtbijeenkomst. Wij presenteren dan het voorlopig ontwerp. De reacties wij tijdens de bijeenkomst verzamelen, nemen wij mee in de verdere uitwerking van het ontwerp. Wij noemen dat de definitieve ontwerpfase. Als afronding van deze fase dienen wij een aanvraag omgevingsvergunning in (naar verwachting eind 2024). Voor die tijd organiseren wij een tweede buurtbijeenkomst om het definitieve ontwerp toe te lichten. 

Tijdens de behandeltermijn van de aanvraag werken wij het plan verder technisch uit en gaan wij de bouw voorbereiden. Onze verwachting is dat wij in het 3e kwartaal van 2025 kunnen starten met de bouw. Na de zomer van 2024 starten wij met de voorbereiding van de sloop van het gebouw (planning onder voorbehoud).

Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief kunnen wij u op de hoogte houden.

Interesse(Vereist)

Vragen en antwoorden

Bij vragen over dit project kunt u een e-mail sturen naar contact@brokkingaandezaan.nl. De mailbox wordt op werkdagen gelezen en vlot beantwoord.

Over het plan
 • Wat gaan jullie hier bouwen?
  Wij zijn voornemens om 55 nieuwbouwappartementen en 1 atelierwoning te realiseren. De nieuwbouw krijgt een eigen fietsenstalling, inpandige bergingen en een doorgang naar de Zaan.
 • Hoe is de verdeling van het type woningen?
  Alle woningen zijn koopappartementen. Informatie over het type appartementen volgt.
 • Hoe groot worden de woningen?
  De woningen hebben verschillende oppervlakten. De kleinste woning is ca. 80 m2. De grotere woningen ca. 150 m2.
 • Wie wordt de makelaar van de woningen?
  De makelaar die de woningen gaat verkopen is Bert van Vulpen makelaars.
 • Zijn de koopprijzen van de woningen al bekend?
  De koopprijzen zijn op dit moment nog niet bekend.
 • Ik heb interesse om hier te wonen, hoe kan ik me aanmelden voor een woning?Inschrijven voor een woning kan op dit moment nog niet. U kunt uw interesse als woningzoekende al wel aangeven via het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch updates over het project. U kunt ook al contact opnemen met de makelaar.
 • Kunnen inwoners uit Wormerveer voorrang krijgen op een woning?
  Wij hanteren bij verkoop geen voorrangsregels.
 • Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er iets gebeurt?
  De planvorming rond De Pijl kwam in 2019 tot stilstand vanwege de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. Die vertraging heeft een negatieve invloed gehad op de kwaliteit van het oude fabrieksgebouw. Daarom moest er een compleet nieuw plan gemaakt worden. Inmiddels is de planvoorbereiding volop in beweging. 
 • Krijgen nieuwe bewoners ook een aanlegsteiger voor een boot of sloep?Naast de nieuwbouw, aan de zijde van De Tuinen, is nog een aanlegsteiger voorzien. Niet alle appartementen hebben een eigen aanlegsteiger.
Verkeer en parkeren
 • Welke impact hebben de plannen op de huidige verkeerssituatie?
  Met de toevoeging van nieuwe woningen zullen er extra verkeersbewegingen ontstaan. Het lijkt niet waarschijnlijk dat dit voor overlast gaat zorgen. Er is nauw contact met de gemeente over de kwaliteit van de Noorddijk, omdat die wat te wensen over laat.
 • Waar parkeren de nieuwe bewoners hun auto?
  Er wordt een parkeerterrein gerealiseerd, waar toekomstige bewoners hun auto kunnen parkeren. We voldoen aan de gemeentelijke parkeernorm. Binnen het inrichtingsplan voor het hele gebied is al rekening gehouden met het aantal parkeerplaatsen dat voor de nieuwbouw beschikbaar is. Wij blijven met het aantal woningen binnen de opgenomen reservering.
Sloop & bouwwerkzaamheden
 • Waarom wordt de oude fabriek gesloopt?
  De afgelopen jaren is het pand verder achteruit gegaan. Gebleken is dat de constructieve staat van het pand dusdanig slecht is dat transformatie van het bestaande gebouw niet reëel is.
 • Is er al een aannemer bekend?
  De ontwikkeling wordt voorbereid door de Ontwikkelcombinatie UBA/De Nijs. Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zn. is de beoogd aannemer.
 • Wanneer starten de sloop-/bouwwerkzaamheden en hoelang duurt het?
  De bakstenen en de staalconstructie worden hergebruikt. In het kader van circulariteit spreken wij niet van slopen maar van oogsten. Het oogsten zal in het 2e kwartaal van 2025 starten en duurt ca. 3 tot 6 maanden (planning onder voorbehoud). Aansluitend zal nog een sanering plaatsvinden en worden damwanden geplaatst. Begin 2026 is de verwachting dat wij kunnen starten met bouwen (planning onder voorbehoud).
 • Wat zijn de werktijden van de aannemer?
  De werktijden van de aannemer zijn doorgaans van 07:00 tot 16:30 uur. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal u hierover nader worden geïnformeerd. Indien het noodzakelijk is om van de tijden af te wijken informeren wij de omgeving ook vooraf.
 • Wat wordt de route van het bouwverkeer?
  Het bouwbedrijf maakt hiervoor nog een logistiek plan. Hierin wordt ook transport over water nog onderzocht. Op een later stadium wordt de route van het bouwverkeer verder onderzocht en gedeeld met de omgeving.
 • Welke hinder geven de werkzaamheden?
  Zowel het oogsten als de bouw kan tot overlast leiden. Wij realiseren ons goed dat wij tijdelijk te gast zijn in uw buurt en proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
 • Welke maatregelen neemt de aannemer?
  De aannemer doet er zoveel mogelijk aan om het bouwproces zorgvuldig en met aandacht voor de omgeving uit te voeren. Voor de veiligheid wordt het bouwterrein afgeschermd met bouwhekken en wordt er een werkterrein gecreëerd. Er wordt actief gecommuniceerd met de omgeving om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang en mogelijke impact van de werkzaamheden.
 • Hoe gaan jullie om met schade door bouwwerkzaamheden?
  Voor aanvang van de werkzaamheden wordt er een nulmeting en bouwkundige opname uitgevoerd door een onafhankelijk expertisebureau bij panden die binnen het risicogebied van de bouwwerkzaamheden vallen. Mocht er door het werk onverhoopt schade aan een pand ontstaan, dan vormen de nulmeting en de bouwkundige keuring de basis van waaruit de schade afgehandeld en vergoed wordt.
 • Hoe worden bouwwerkzaamheden zoals trillingen en geluid gemonitord?
  Voor de monitoring van de werkzaamheden brengt het onafhankelijk expertisebureau de risico’s van de werkzaamheden in beeld. Daarvoor worden in de omgeving verschillende meetpunten aangebracht, om de werkzaamheden te kunnen monitoren. Denk hierbij aan het plaatsen van trillings- en geluidsmeters.
Planning & proces
 • Hoe ziet de planning er de komende periode uit?
  Op maandag 8 juli organiseren wij een buurtbijeenkomst. Dan presenteren wij het voorlopig ontwerp. De input die wij tijdens de bijeenkomst verzamelen nemen wij mee in de verdere uitwerking van het plan. Wij noemen dat de definitieve ontwerpfase. Als afronding van deze fase dienen wij een aanvraag omgevingsvergunning in. De verwachting is dat wij de aanvraag eind 2024 indienen. Voor die tijd organiseren wij een twee buurtbijeenkomst om het definitief ontwerp toe te lichten.
  Tijdens de behandeltermijn van de aanvraag werken wij het plan verder technisch uit en gaan wij de bouw voorbereiden. Onze verwachting is dat wij begin 2026 kunnen starten met de bouw. In het 2e kwartaal van 2025 starten wij met de voorbereiding van de sloop van het gebouw (planning onder voorbehoud).
 • Hoe is de gemeente betrokken bij de plannen?
  De gemeente is actief betrokken bij de planvorming. Wij overleggen regelmatig met hen over de voortgang.
Communicatie en contact
 • Ik heb een vraag, klacht of opmerking, waar kan ik terecht?
  Bij vragen, klachten of opmerkingen over dit project, kunt u een e-mail sturen naar contact@brokkingaandezaan.nl. De mailbox wordt op werkdagen gelezen en vlot beantwoord.
 • Ik wil op de hoogte blijven van de ontwikkeling en de bouw.  Waar kan ik me aanmelden voor de nieuwsbrief?
  Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.